Đoàn Hoàng Nam

Chief Admin
Thành viên BQT
11/10/16
1,549
224
113
20
Bà Rịa Vũng Tàu
az4rum.com
#1
1,Cho 3 số thực a,b.c thỏa:\(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}=\frac{a}{a+b+c}\)
tính giá trị biểu thức \(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+a}+\frac{c^2}{b+a}\)

2, Cho a,b,c>0 chứng minh rằng\(\frac{19b^3-a^3}{ab+5b^2}+\frac{19c^3-b^3}{bc+5c^2}+\frac{19a^3-c^3}{ac+5a^2}\leq3(a+b+c)\)

3, giải phương trình \(6+\sqrt{x^3+x}=x^2+\sqrt{2x^3-5x}\)

4, tìm x,y nguyên thỏa:\(8x^2-3xy-5y=25\)

5, Giải phương trình:\(\left(\frac{x-1}{x+2}\right)^2-\frac{4(x^2-1)}{x^2-4}+3\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^2=0\)

6, Tìm các giá trị của m để phương trình\(x^2+(m+2)x-m+1=\)0 có 2 nghiệm \(x_1\),\(x_2\) thỏa mãn hệ thức
\(\left|\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}\right|=\frac{3}{10}\)
 
Sửa lần cuối: